ANBI

Fiscaal interessant

Stichting Onky Donky is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar en betalen wij als stichting daarover ook geen belasting.

Jaarverslag

Donateurs, actievoerders, sponsoren ontvangen jaarlijks een notificatie van het jaarverslag dat wij online plaatsen. In het jaarverslag wordt aangegeven hoeveel gelden er zijn geworven, waaraan gelden zijn (doel)besteed en welke activiteiten er zijn geweest.

 • Klik hier voor het jaarverslag van 2017
 • Klik hier voor het jaarverslag van 2016

Stichting Onky Donky

RSIN: 852629564

Post- en bezoekadres: Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen

Doelstelling

Onky Donky is een stichting met als doelstelling om kinderen met een zorgelijk bestaan een onvergetelijke tijd te bezorgen. Vanuit het Onky Donky huis, gelegen op het terrein van Ouwehands Dierenpark in Rhenen, zal Onky Donky een veilig onderkomen zijn waar tal van activiteiten georganiseerd worden.

Het Onky Donky Huis is destijds op 24 juni 2016 geopend. Kinderen die daarvoor in aanmerking komen hebben vanaf die periode onvergetelijke dag kunnen beleven in en om het Onky Donky Huis, waar ze heerlijk kunnen genieten van dieren en natuur. Onky Donky biedt op deze dag momenten van ontspanning om een kind weer even kind te laten zijn en hierdoor hun leven van positieve impulsen te voorzien.

Hoofdlijnen beleidsplan 2018-2020

In Nederland groeit nog 1 op de 9 kinderen op in armoede, er zijn 100.000 multiprobleem- gezinnen en we tellen 75.000 kinderen met een lichamelijk en/ of verstandelijke beperking. Onky Donky vindt dat alles begint bij het kind. Ook kinderen die in een zorgelijke situatie zitten en in hun kind-zijn worden beperkt verdienen tenminste een moment waarop zij even hun gedachten kunnen verzetten en een onvergetelijke dag kunnen beleven. 

Het Onky Donky huis heeft dankzij de inzet van het stichtingsbestuur en steun van particulieren en het bedrijfsleven op 24 juni 2016 haar deuren geopend. Sindsdien heeft Onky Donky vele kinderen uitgenodigd voor een onvergetelijke Onky Donky Dag. Onky Donky is uitgegroeid tot een mooie organisatie met ruim 50 vrijwilligers en een gemotiveerd operationeel (kantoor) team die de Onky Donky Dagen mogelijk maken. Er ligt een goede basis voor de doelbesteding en fondsenwerving om de grote ambitie van Onky Donky waar te maken: meer kinderen bereiken, verder professionaliseren in doelbesteding en uitgroeien tot een landelijk bekende stichting met regionaal karakter. 

Voorwoord

In het beleidsplan 2018-2020 worden onze ambities voor de komende drie jaar toegelicht. De ambities zijn gerelateerd aan doelbesteding, vrijwilligerswerk, fondsenwerving en communicatie. Dit document dient de diverse stakeholders een duidelijke richting te geven zodat dit als een team verwezenlijkt kan worden. Op deze wijze kan Onky Donky zich als professionele stichting sterk en transparant blijven profileren binnen een netwerk van diverse betrokkenen zoals vrijwilligers, sponsoren, verwijzers en van bezoekers van het Onky Donky Huis. Door een concrete invulling te geven aan de strategie-uitvoering kan jaarlijks worden vastgesteld of de strategische doelen zijn bereikt.

Visie

Bij Onky Donky begint alles bij het kind. Stichting Onky Donky vindt dat kinderen in een zorgelijke situatie die daardoor beperkt worden in hun kind-zijn, wat extra aandacht verdienen in de veilige en liefdevolle omgeving van het Onky Donky Huis. 

Missie 

Door het bieden van een geheel verzorgde Onky Donky Dag wil stichting Onky Donky kinderen een onvergetelijke dag bieden. Een dag waarin zij onder deskundige begeleiding vrij kunnen spelen en kunnen genieten in de veilige en liefdevolle omgeving van het Onky Donky Huis.

Strategie

Het Onky Donky Huis op het terrein van het Ouwehands Dierenpark in Rhenen is eigendom van de stichting. Daarnaast investeren wij in deskundige begeleiding en het professioneel faciliteren van dagprogramma’s welke volledig in het teken staan van kinderen met een zorgelijk bestaan.

Onky Donky werkt hierbij nauw samen met geselecteerde verwijzers. Wij focussen ons, in eerste instantie op kinderen, die middels geselecteerde verwijzers het Onky Donky Huis bezoeken. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden met verwijzers bieden wij de meest optimale en effectieve begeleiding voor een onvergetelijke dag.

Door gerichte voorlichting via onze verwijzers, de ouders/verzorgers van de kinderen, de bezoekers van Ouwehands Dierenpark, via fondsenwervende acties, evenementen en uiteenlopende mediakanalen geven wij kenbaarheid aan onze idealen en doelstellingen.

Onky Donky is een kleine, daadkrachtige stichting. Wij opereren kostenbewust en streven ernaar om zoveel mogelijk geld direct te investeren in de begeleiding van kinderen die het Onky Donky Huis bezoeken. Wij zijn daarbij uiterst kritisch in het uitgeven van gelden aan fondsenwervende activiteiten, streven ernaar om te werken volgens de principes van de erkenningsregeling (CBF).

Onky Donky staat voor:

 • Een veilige omgeving creëren; voor een onvergetelijke dag
 • Het verschil maken; door kinderen te verrassen
 • Verbinden; door samenwerking met erkende partnerstichtingen
 • Aandacht en erkenning; voor kinderen in een zorgelijke situatie.

 

Kernwaarden

Gezellig: Bij Onky Donky heeft het kind recht op een gezellige Onky Donky Dag, waardoor zij even uit hun zorgelijke bestaan worden gehaald en weer écht kind kunnen zijn. 

Warm: Onky Donky en haar vrijwilligers zetten zich in om een warme en veilige basis te bieden voor de kinderen in het Onky Donky Huis. 

Liefdevol: Alle kinderen die het Onky Donky Huis bezoeken worden met liefde behandeld, om hen een onvergetelijke Onky Donky Dag te bezorgen. 

Transparant: Onky Donky biedt haar donateurs, actievoerders en sponsoren transparantie in haar bedrijfsvoering. Zodoende weten de stakeholders dat hun bijdrage zoveel mogelijk naar de doelbesteding gaat. 

Onky Donky Dagen

Onky Donky organiseert Onky Donky Dagen op maat in het Onky Donky Huis. Een Onky Donky Dag is een echte VIP-dag voor de kinderen. We ontvangen gemiddeld 9 kinderen per Onky Donky Dag, dit heeft te maken met de uiteenlopende grootte van groepen die wij ontvangen. Soms hebben we een groep van 8-20 gasten en op andere momenten zoals tijdens de therapiesessies met stichting SAM 10 gasten. 

De Onky Donky Dag start voor de kinderen meestal om 10.00 uur en eindigt tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Op deze dag worden de kinderen ontvangen door vrijwilligers. De opzet van de dag zal naast het speelaspect, zowel in het Onky Donky huis als ook in het dierenpark, ook een educatief aspect inhouden waarin Liefde, Eigenwaarde, Zelfvertrouwen en Zelfredzaamheid centraal staan. 

De volgende elementen worden in elke Onky Donky Dag verwerkt: diverse educatieve activiteiten, smakelijke, doch gezonde catering (vaak in dier- of seizoensthema), genoeg rust- en speelmomenten in het Onky Donky Huis, een tasje met inhoud en een diploma mee naar huis. 

Zowel de kinderen als de ouders/begeleiders worden tijdens een Onky Donky Dag ontzorgd doordat alles voorafgaand wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de kinderen, alles wordt door de vrijwilligers geregeld op de dag en er is bovendien lotgenotencontact. 

De Onky Donky Dag met haar activiteiten wordt ingevuld door de stagiaires en vrijwilligers.

Doelgroep

Onky Donky richt zich primair op kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar die in een zorgelijke situatie verkeren en daardoor beperkt worden in hun kind-zijn.

Indien de kinderen worden uitgenodigd via een school, woongroep of andere instelling, dan zijn er begeleiders en soms ouders bij. Indien de kinderen via hun ouders worden uitgenodigd, dan komen zij met hele gezin en zijn de zgn. brusjes ook aanwezig.

Onder onze primaire doelgroep vallen kinderen met de volgende zorgelijke situaties:

Kinderen in de bijstand: Deze kinderen leven voornamelijk in gezinnen met geldproblemen of met gescheiden ouders. Voor deze kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, kleding en kunnen vaak hun verjaardag niet vieren. Hierdoor leven de kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting.

Kinderen uit multiprobleemgezinnen: een multiprobleemgezin is een gezin waarbij minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen.  Naast deze problemen spelen er ook andere problemen waarvoor hulp nodig is. Als een kind opgroeit in een gezin met meerdere en complexe problemen op een aantal terreinen, bestaat er een groter risico dat het kind gedrag- en/of ontwikkelingsproblemen krijgt.

Kinderen met autisme, ADHD of andere stoornissen: dit zijn vaak aangeboren stoornissen in de hersenen; een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Het kost kinderen heel veel energie om te leren wennen aan bepaalde prikkels of om ze te negeren.

Kinderen met een lichamelijke beperking: dit zijn kinderen met motorische, zintuiglijk en spraak/taalhandicaps. Hierdoor worden kinderen gehinderd in hun dagelijkse handelingen en bewegingen.

Kinderen met een verstandelijke beperking: dit zijn kinderen met een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met een normale snelheid ontwikkelen. Door de beperking hebben de kinderen een cognitief tekort en moeite om volledig te functioneren in vergelijking met leeftijdgenoten.

Kinderen met een meervoudige beperking: dit zijn kinderen die naast een (zeer ernstige) verstandelijke beperkingen ook (ernstige) lichamelijke beperkingen hebben. Zij hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Kenmerkend voor mensen met (ernstige) meervoudige beperking is dat zij vrijwel geen mogelijkheden hebben om te compenseren.

Kinderen met het downsyndroom: is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking, typerende uitwendige kenmerken en bepaalde medische problemen.

Organisatie

Het Onky Donky stichtingsbestuur heeft een toezichthoudende en adviserende taak aan het management, en wordt geleid door een onbezoldigd groep personen met groot netwerk. Het bestuur bestaat uit de volgende personen. 

Ton van Gaalen             Voorzitter

Marlies Boekhoorn         Bestuurslid

Denise Boekhoorn         Bestuurslid

Corinne Delcliseur         Bestuurslid

Ans Heintzberger           Penningmeester

Remko Peters                Vice voorzitter 

Het operationeel management was van 1 juni 2016 tot 1 juni 2018 in handen van Petra van Soest en sinds 1 juli 2018 bij Marijke Jacobs. De Operationeel Manager (0,6 FTE) heeft de eindverantwoordelijkheid van de stichting. De Operationeel Manager heeft in overeenstemming met het bestuur het nieuwe beleid opgesteld en zal deze managen en uitvoeren. Kerntaken zijn het managen van de doelbesteding, fondsenwerving en communicatie. 

De overall coördinatie van de Onky Donky Dagen is in handen van Mariëtta Boelhouwer. De Coördinator Onky Donky Dagen (0,4 FTE) wordt aangestuurd door de Operationeel Manager. 

Er zijn diverse vrijwilligersfuncties op kantoor: onze vrijwilligerscoördinator is Babette Boon (0,4 FTE) en de financiele administartie (0,4 FTE) is in handen van Mirjam Zeegers. Daarnaast zetten diverse ambassadeurs en externe adviseurs zich tevens in voor de stichting. 

De Onky Dagen worden op de dag zelf georganiseerd door ruim 50 gastheren en -dames. Zij werken op vrijwillige basis. 

Er is een goodwill ambassadeurs aan de stichting verbonden 

Giedo van der Garde      Internationaal autocoureur

Strategische Doelen

Ambitie 

Onky Donky heeft de volgende ambities voor de komende drie jaren:

U kunt ons ambitieboekje downloaden via: Ambitie Onky Donky 2020

Onze ambitie in Onky DonkyDagen: meerstructuur, creativiteit en kwaliteit aanbrengen in de faciliteiten en activiteiten binnen het Onky Donky Huis. Alles gericht om het kind een dag kind te laten zijn. Dit is de basis van Onky Donky. 

Onze ambitie in bereik van kinderen: we willen het bereik van kinderen uitbouwen door de focus in eerste instantie op regionaal bereik te leggen. Stap voor stap gaan we in een cirkel uitbreiden van lokaal naar regionaal, naar landelijk. 

Onze ambitie in vrijwilligerswerk: we streven naar binding en behoud groep trouwe vrijwilligers en uitbouw met vrijwilligers die frequent inzetbaar zijn. 

Onze ambitie in medewerkers: een stabiele basis bouwen waardoor de stichting nog meer in haar kracht kan staan. 

Onze ambitie in fondsenwerving: om bovenstaande doelen te realiseren zijn partners en financiële middelen nodig. Onze ambitie is een kleine, daadkrachtige stichting te zijn door transparant, professioneel te zijn en ons te richten op retentie/ binding. 

Onze ambitie in naamsbekendheid en positionering Onky Donky onder de aandacht brengen binnen het bestaande netwerk en het verder uitbouwen van de naamsbekendheid. Het eigen en authentieke verhaal naar buiten staat daarbij centraal. 

Onze ambitie in Onky Donky Dagen

Meerstructuur, creativiteit en kwaliteit aanbrengen in de faciliteiten en activiteiten binnen het Onky Donky Huis. Alles gericht om het kind een dag kind te laten zijn. Dit is de basis van Onky Donky. In het ‘Onky Donky Kwaliteitshandboek’ dienen de belangrijkste processen beschreven te worden die binnen de organisatie zijn vastgesteld met name op het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Het aantal Onky Donky Dagen hangt samen met het bereik van kinderen en de samenstelling van de groepen.

Onze ambitie in bereik kinderen

Inmiddels draait de stichting gemiddeld twee tot drie dagen per week Onky Donky Dagen. Dit betekent dat als we genoeg vrijwilligers inzetbaar zijn, we meer Onky Donky Dagen kunnen organiseren en dus meer kinderen, dan de 1240 kinderen die wij met hun gezin of begeleiders in 2017 ontvingen, kunnen ontvangen. 

Door het uitbreiden van onze verwijzers in de regio en de cirkel van bereik stap voor stap uit te bereiden, gaan we van lokaal naar regionaal bereik en uiteindelijk naar landelijk. We houden daarbij rekening met 17 landelijke vakantieweken en als uiteindelijk doel een optimale bezetting van 5 dagen per week waaronder de therapie van stichting Sam op de donderdag. 

De stichting heeft zich voor de jaren 2016 tot en met 2018 het plan om volgens een gestructureerd schema een aantal kinderen te verwelkomen in het Onky Donky huis. We kunnen echter nog niet vaststellen om hoeveel Onky Donky Dagen het gaat in verband met de wisselende samenstelling van de groepen. We wordt er uitgegaan van 5 Onky Donky Dagen in de vakanties en 3 -5 Onky Donky Dagen buiten de vakanties.

2018

Voor 2018 wordt in de begroting uitgegaan van het verwelkomen van 1640 kinderen. Op jaarbasis worden alle weken ingezet voor het verwelkomen van gasten. Dit betekent gemiddeld per week 32 kinderen. 

2019

Voor 2019 wordt in de begroting uitgegaan van het verwelkomen van 1944 kinderen. Op jaarbasis worden alle weken ingezet voor het verwelkomen van gasten. Dit betekent gemiddeld per week 38 kinderen. 

2020

Voor 2020 wordt in de begroting uitgegaan van het verwelkomen van 2250 kinderen. Op jaarbasis worden alle weken ingezet voor het verwelkomen van gasten. Dit betekent gemiddeld per week 43 kinderen.

Onze ambitie in vrijwilligerswerk

We streven naar binding en behoud van de groep 50 trouwe vrijwilligers. Hoe wij onze vrijwilligers binden en behouden wordt in het ‘vrijwilligersbeleid’ beschreven.

Daar maar 20 vrijwilligers van onze totale groep vrijwilligers gemiddeld twee keer per maand inzetbaar is, is het wenselijk om in 2020 75 nieuwe, frequent inzetbare vrijwilligers te hebben. In het ‘HR Handboek’ staan de wervingsstrategieën en -kanalen beschreven.

De doelstelling voor de totale groep vrijwilligers is de komende jaren:

2018: 90 vrijwilligers, waarvan 50 frequent inzetbaar uit de regio

2019: 100 vrijwilligers, waarvan 60 frequent inzetbaar uit de regio

2020: 115 vrijwilligers, waarvan 75 frequent inzetbaar uit de regio

Onze ambitie in medewerkers

Om een onze professionaliteit te blijven waarborgen en te vergroten is een stabiele basis noodzakelijk. Zo is Onky Donky minder kwetsbaar en kan zij nog meer in haar kracht kan staan.

Onky Donky heeft de afgelopen 1,5 jaar de basis van haar organisatie opgebouwd en zoveel mogelijk gewerkt met vrijwilligers. Dit is in grote mate succesvol gebleken als het om ondersteunende taken op kantoor en uitvoerende taken tijdens Onky Donky Dagen gaat. De inzet van vrijwilligers voor coördinerende taken van de pijlers: Onky Donky Dagen, fondsenwerving en communicatie, bleek niet haalbaar op alle onderdelen. Het is echter van essentieel belang dat de basis van de stichting solide is, vanuit die basis woren vrijwilligers ingezet en aangestuurd. Om deze reden is het van belang dat deze functies worden vervuld door betaalde krachten of door een vrijwilliger tegen maximale betaling.

In het ‘Onky Donky Personeelshandboek’ is beschreven wat Onky Donky aan haar medewerkers en vrijwilligers biedt en van haar medewerkers en vrijwilligers vraagt (primaire, secundaire en overige arbeidsvoorwaarden). Ook staan hierin de HR-processen beschreven, opties voor contracten en de functieprofielen.

Organisatie

Het operationeel management was van 1 juni 2016 – 1 juni 2018 in handen van Petra van Soest. De operationeel manager heeft de eindverantwoordelijkheid van de stichting. Zij heeft in overeenstemming met het bestuur het nieuwe beleid opgesteld en zal deze managen en uitvoeren. Het bestuur heeft een toezichthoudende en adviserende taak aan het management.

Onze ambitie in fondsenwerving

Om bovengenoemde doelen te realiseren zijn en financiële middelen nodig. Onze ambitie is een kleine, daadkrachtige stichting te zijn door transparant, professioneel te zijn en ons te richten op retentie/ binding.

Onky Donky opereert kostenbewust en streeft ernaar om zoveel mogelijk geld direct te investeren in de activiteiten voor en de begeleiding van kinderen die het Onky Donky Huis bezoeken.

Kernwaarden richting donateurs en sponsoren zijn: 

Transparantie: Het vertrouwen donateurs, actievoerders en sponsoren staat voorop. Onky Donky zal transparant zijn in haar bedrijfsvoering. Het huishoudboekje moet helder zijn. Ook streven we ernaar om medio 2020 volgens de erkenningsregeling (CBF) te werken en 25% van de kosten aan overhead/ fondsenwerving uit te geven. 

Professioneel: Door keuzes en focus te houden maken we onze activiteiten haalbaar en transparant. We streven bij alles wat we doen om de (overhead)kosten laag te houden, zo komt het grootste deel van de donaties en sponsoring ten goede aan de doelbesteding zoals een professionele stichting betaamd. 

Binding en retentie: We gaan een relatie aan met onze donateurs, actievoerders, sponsoren en de vermogensfondsen. Het verlengen van de relatieduur met onze donateurs is daarmede de basis voor lange termijn inkomsten. Juiste communicatie en bijeenkomsten voor donateurs en actievoerders zijn essentieel. Binding met de ondernemers voor structurele inkomsten wordt gerealiseerd met het aanbod binnen de Members Club.

Het werven van fondsen gaan we als driehoek presenteren waarbij de volgende elementen:

 1. De verwijzer en Onky Donky
 2. Een bedrijf/particulier/ vermogensfonds
 3. Een vervoerder in sommige gevallen  

Elementen in fondsenwerving

Er dient minimaal jaarlijks € 200.000 aan fondsenwerving opgehaald te worden, waarbij er om de twee jaar door het benefiet diner of twee minder grote events een buffer van minimaal € 140.000 wordt gecreëerd. In 2020 moet Onky Donky uiteindelijk kunnen rekenen op de steun van 150 zakelijke members, 500 structurele donateurs en 1.500 eenmalige donateurs/donateurs via losse donaties of donaties bij acties. 

In april 2019 start een campagne fondsenwerving doorlopend, met het benefiet diner als onderdeel. 

Onze ambitie in naamsbekendheid en positionering

Onky Donky moet meer onder de aandacht gebracht worden om de naamsbekendheid verder uitbouwen. Het waarom en het eigen en authentieke verhaal staan daarbij centraal. Het uiteindelijke doel voor 2020 is een regionaal doel zijn met bekendheid binnen in een straal van 60 km van het Onky Donky Huis. 

Het realiseren van bovengenoemde doelstelling wordt voor een belangrijk deel ondersteund en mede gerealiseerd door de strategie, het plan van aanpak en de planning in het ‘Onky Donky communicatieplan’. 

In het communicatieplan staat centraal:

 • Doel: uitbouwen tot een regionale stichting met landelijke bekendheid
 • Boodschap: onderscheidend, hoge aaibaarheid, onze doelbesteding is noodzaak
 • Messengers: 5 BN-ers als goodwill ambassadeur en vele stakeholders
 • Emotie en delen: welk verschil Onky Donky kan maken in het leven van een kind dat beperkt wordt in zijn of haar kind-zijn.
 • Werken met een projectgroep van externe vrijwillige communicatie experts die de operationeel manager kunnen ontlasten.

Omdat het vergroten van de naamsbekendheid niet alleen gerealiseerd kan worden met free publicity moet er budget worden vrijgemaakt voor een coördinator MarCom en de activiteiten.

Financieel

Om de ambitie zoals omschreven in dit beleidsplan te realiseren zal voor 2018 €300.000, voor 2019 €250.000 en voor 2020 € 300.000 uit fondswerving worden gegenereerd. 

Deze baten uit eigen fondswerving zijn noodzakelijk om de lasten van de stichting te kunnen dekken.

De lasten bestaan uit de volgende onderdelen:

Exploitatiekosten doelbesteding

 • Huisvestingskosten
 • Kosten fondswerving
 • Kosten communicatie
 • Beheer en administratie. 
Close